PROJEKTĒŠANA

Piedāvājam pilnu projektēšanas pakalpojumu — no pirmās konsultācijas, idejas un skicēm līdz būvatļaujas saņemšanai un autoruzraudzībai būvdarbu laikā.
Mūsu profesionāļu komanda palīdzēs realizēt jūsu idejas un sapņus dzīvē.

PAKALPOJUMI:

 • Arhitekta un būvinženiera konsultācijas
 • Būvprojektu vadība
 • Zemesgabala iespējamās apbūves izpēte un idejas meta izstrāde
 • Detālplānojuma, lokālplānojuma izstrāde
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde
 • Fotofiksācija, uzmērīšana, 3D skenēšana un 3D uzmērīšana
 • Ēku tehniskā apsekošana
 • Kvartāla apbūves analīze
 • Apbūves koncepcijas izstrāde
 • 3D vizualizāciju izstrāde
 • Inženiertopogrāfiskā izpēte
 • Ģeotehniskā izpēte

 • Visa veida būvniecības ieceru izstrāde:
  • būvprojekti jaunbūvēm;
  • būvprojekti pārbūvēm;
  • izmaiņu būvprojekti;
  • apliecinājuma kartes;
  • paskaidrojuma raksti;
  • nojaukšanas projekti;
  • konservācijas projekti;
  • skiču projekti;
  • interjera dizaina konceptuālie risinājumi.
 • Arhitektūras, būvkonstrukciju, kā arī pārējo būvprojekta sadaļu izstrāde
 • Inženierkomunikāciju projektu izstrāde (iekšējie un ārējie tīkli)
 • Projektu saskaņošana būvvaldē, kā arī citās valsts un pašvaldību institūcijās
 • Autoruzraudzība
 • Ēku nodošana ekspluatācijā